Stage-oe-small.jpg

Betriebliche Informationssysteme/en

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


Gruppenbild BIS 03-2016 beschnitten.jpg
BIS AIFB.png


Office:
 Our News and Links

Partners

PROMATIS software GmbH
FIZ Karlsruhe
Gesellschaft für Informatik
DOAG

Spin Off

Horus software GmbH

Fzilogo.gif
Publications
Publications


Team
SecretaryResearch Associate
Andreas Fritsch
Clemens Schreiber
Demian Frister
Fabian Rybinski
Gunther Schiefer
Martin Forell
Meike Ullrich
Selina Schüler
External Associate
Alexander Dregger
Alexandra Wins
Daniel Ried
Gökhan Özcan
Jonas Lehner
Marius Take
Nicole Merkle
Susan Hickl
Tanja Zylowski
Lecturer
Dmitry Zaitsev
Ralf Kneuper
Roland Schätzle
Stefan Klink
Tatiana R. Shmeleva
Honorary Professor
Thomas Wolf

Active Projects

<imagemap>-Fehler: In der ersten Zeile muss ein Bild angegeben werden

[[Abdulmalek Kundakji/en|Abdulmalek Kundakji]]

<imagemap>-Fehler: In der ersten Zeile muss ein Bild angegeben werden

[[Hannah Chipaux/en|Hannah Chipaux]]

<imagemap>-Fehler: In der ersten Zeile muss ein Bild angegeben werden

[[Nancy Fischer/en|Nancy Fischer]]

<imagemap>-Fehler: In der ersten Zeile muss ein Bild angegeben werden

[[Rita Schmidt/en|Rita Schmidt]]

Transparent.png

GenAChange

New Work Zusammenarbeit.jpg

Hybrides und agiles Arbeiten
External Link: https://www.stab.kit.edu/Pilotprojekte-New-Work.php

KEA-Mod Logo RGB S.png

KEA-Mod
External Link: http://keamod.de

KIT-Horus.png

KIT-Horus
External Link: http://www.horus.biz/de/

PePP-Logo Bildmarke.jpg

PePP
External Link: https://www.hnd-bw.de/projekte/pepp/

Project MOMAF Logo.png

SDC MoMaF
External Link: https://momaf.scc.kit.edu/

Logo Scope3Transparent Farbe 2000.png

scope3transparent
External Link: https://www.scope3transparent.de

Dark+Gradient S.png

SofDCar
External Link: https://www.sofdcar.de