Stage-oe-small.jpg

Incollection1698

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


Operational metrics and technical platform for measuring bank process performance
Veröffentlicht: August 2008
Buchtitel: Handbook on Information Technology in Finance
Verlag: Springer
BibTeXForschungsgruppe

Komplexitätsmanagement


Forschungsgebiet