Stage-oe-small.jpg

Book3049

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


IT-Standards and Standardization Approaches in Healthcare
Veröffentlicht: 2008, Juni
Verlag: -

BibTeXForschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet