Stage-oe-small.jpg

Unpublished3004

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


AUDITOR-Kriterienkatalog : Fassung 0.99 (Stand 30.1.2020)
Published: 2020 Januar
Bemerkung: Beitrag zum Forschungsprojekt: European Cloud Service Data Protection Certification (AUDITOR). Förderkennzeichen BMWi: FKZ 01MT17003A

BibTeX

DOI Link: 10.5445/IR/1000105506

Projekt

AUDITORForschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet