Stage-oe-small.jpg

Phdthesis74

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche
Controlled Self-Organisation Using Learning Classifier Systems
Datum: 30. Juli 2009
PhD thesis at the Universität Karlsruhe (TH), Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Referent(en): Hartmut Schmeck, Karl-Heinz Waldmann
BibTeXProjekt

OCCSQEForschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

Organic Computing, Maschinelles Lernen, Agentensysteme